Budynek mieszkalny stanowi obiekt budowlany, który jest w sposób trwały połączony z gruntem, posiada fundamenty i dach oraz wydzielają go z przestrzeni przegrody budowlane, tj. ściany.

Budynek - Pangeo Geodeta Gniezno Jakub Zieliński

Budynek a budowla

Budowla nie jest budynkiem w myśl ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414). Budowle to wszelkie obiekty budowlane, które nie stanowią budynków według definicji. 

Obiekty budowlane natomiast to z definicji wszystkie budynki, budowle i obiekty małej architektury, które zostały wzniesione przy użyciu materiałów budowlanych i wyposażone we wszelkie instalacje potrzebne do ich użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny to rodzaj budynku przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jego użytkowników. Może to być budynek wolnostojący lub w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, czy grupowej (budynek wielorodzinny). Budynkiem jednorodzinnym może być taki budynek, w którym można wydzielić maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i jeden użytkowy, którego powierzchnia nie będzie przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku.

Elementy wyposażenia budynku mieszkalnego

Budynki mieszkalne muszą spełniać wymagania techniczne zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do głównych elementów wyposażenia budynków mieszkalnych należą:

  • dostęp do wody na cele spożywcze oraz przeciwpożarowe,
  • dostęp do centralnej instalacji wody ciepłej,
  • instalacja odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych,
  • miejsce, w którym można składować odpady i nieczystości przez jakiś czas,
  • instalacja ogrzewania,
  • instalacja elektryczna.