Dziennik budowy to zbiór zapisów czynności, jakie są dokonywane podczas całego procesu inwestycyjnego. Zapisywany jest w nim przebieg wszelkich robót budowlanych, a także dodatkowych zdarzeń i okoliczności. Wydawany jest przez właściwy organ samorządowy. 

Dziennik budowy - wpisy

Wpisy w dzienniku budowy musza być prowadzone rzetelnie  dokładnie. Zapisy te bowiem mogą się przydać przy ocenie prawidłowości wykonywanych robót budowlanych.

Dziennik budowy - ile kosztuje?

Sam dziennik kosztuje niewiele i można go zakupić w sklepach. Należy jednak go zarejestrować w urzędzie właściwym dla miejsca budowy nieruchomości. Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem prac. Pierwszy wpis do dziennika budowy wykona uprawniony geodeta podczas wytyczania przebiegu fundamentów budynku. 

Dziennik budowy - jak prowadzić?

Dziennik budowy powinien być prowadzony w taki sposób, aby łatwo można było określić kolejność robót oraz ich zakres i prawidłowość. 

Wykonawca robót geodezyjnych wpisuje do dziennika budowy następujące zdarzenia:

  • geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych,
  • geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego,
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Dziennik budowy wzór

Obecnie w sieci internetowej dostępnych jest wiele wzorów, jak prowadzić dziennik budowy, jakie wpisy w nim umieszczać, z jaką dokładnością oraz kto może się doń wpisać.

Wpisów najczęściej dokonują osoby z właściwymi uprawnieniami budowlanymi:

  • kierownik budowy,
  •  inwestor,
  • geodeta,
  • projektant,
  • inspektor nadzoru.