Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych to dokumentacja geodezyjna sporządzana po zakończeniu prac budowlanych, mająca na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - cena

Cena geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zależna jest od ilości obiektów inwentaryzowanych.

Ile trwa wykonanie inwentaryzacji powykonawczej?

Czas realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej waha się od 1 do 8 tygodni. Okres ten zależny jest od dokumentów przygotowanych przez Starostwo.

Inwentaryzacja powykonawcza — przebieg

Geodeta po dokonaniu pomiarów nowych oraz zmodyfikowanych obiektów budowlanych opracowuje mapę z inwentaryzacji powykonawczej. Dodatkowo przekazuje kierownikowi budowy informację o zgodności lub odstępstwach od projektu budowlanego wybudowanych obiektów.

Kolejnym krokiem jest dostarczenie dokumentacji do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. To podstawa do zaktualizowania informacji mieszczących się w ewidencji gruntów i budynków oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Kopie utworzonej mapy i dokumentów inwentaryzacyjnych otrzymuje również właściciel budynku.

Inwentaryzacji podlegają wszystkie obiekty budowlane, dla których wydano pozwolenie na budowę.

Co zawiera?

Mapa wykonanej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać informacje związane z prawidłowym usytuowanie budynku, względem lokalizacji projektowej. Obrazują one położenie i kształt obiektów budowlanych Ukazują również sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu prac budowlanych. Przygotowanie dokumentacji to również uzupełnienie elementów brakujących, których zabrakło w poprzedniej mapie, tj.:

– budynek,
– przyłącza prądu,
– przyłącza wodociągowego,
– ogrodzenie,
– bramy wjazdowe i furtki,
– tarasy,
– miejsca parkingowe,
– inne powierzchnie utwardzone.