Inwentaryzację przyłączy wykonuje się po etapie budowy przyłączy. Jest to stosowna dokumentacja, którą przygotowuje uprawniony geodeta. Obejmuje ona stan faktyczny po zakończeniu prac budowlanych, czyli  aktualne dane dotyczące przestrzennego ulokowania elementów zagospodarowania działki lub terenu.

Inwentaryzacja przyłączy - koszt

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłaczy zależy od ilości obiektów inwentaryzowanych, więc jest kalkulowany indywidualnie.

Ile trwa wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza?

Czas realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłączy jest zróżnicowany. Może trwać nawet do kilku tygodni ze względu na czas oczekiwania na stosowne dokumenty ze Starostwa Powiatowego.

Inwentaryzacja powykonawcza przyłączy

Co zawiera?

Obowiązkowi wykonania powykonawczej inwentaryzacji podlegają przyłącza:

  • wodociągowe
  • elektroenergetyczne
  • kanalizacyjne
  • cieplne
  • gazowe
  • telekomunikacyjne.

Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza jako część dokumentacji powykonawczej

Prace związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej geodeta powinien przeprowadzić zanim wszystkie przyłącza zostaną zasypane ziemią. Tylko wtedy geodeta ma możliwość dokonania wszelkich niezbędnych pomiarów, typu zagłębienie przewodu w gruncie itp. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że wszelkie formalności dotyczące zgłoszenia przez geodetę wykonywanych przez niego prac w stosownych urzędach (np. w starostwie powiatowym) mogą mieć znaczący wpływ na czas pomiaru wszelkich wielkości, a to z kolei może powodować dodatkowe opóźnienia dalszych prac budowlanych.

Po dokonaniu pomiarów bieżących geodeta nanosi przebieg wszystkich rurociągów i przewodów kablowych na mapę terenu. Taką mapę następnie ewidencjonuje się w urzędzie geodezji i katastru oraz przekazuje kierownikowi budowy i właścicielowi. Mapa z powykonawczej inwentaryzacji przyłączy może być przydatna w przyszłości w razie awarii lub przebudowy. 

W przypadku, kiedy rzeczywiste umiejscowienie przyłącza wodociągowego lub innego (gazowego, elektroenergetycznego) jest niezgodne z pierwotnym projektem, inwestor jest w obowiązku poinformowania o tym fakcie stosowny urząd. Geodeta oznacza odchylenia na przygotowanej przez siebie mapie i przekazuje ją do administracji architektoniczno – budowlanej.

Do czego jest potrzebna?

Mapa, którą sporządza geodeta po wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji przyłączy i innych obiektów budowlanych stanowi podstawę do wydania przez uprawniony urząd dokumentów dotyczących odbioru budynku i innych elementów uzbrojenia terenu, takich jak:

  • protokół odbioru przyłącza wodociągowego, gazowego, czy energetycznego;
  • protokół odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej (szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków);
  • odpowiedniej informacji dotyczącej zgodności usytuowania przyłączy i obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.