Kartoteka budynków to dokument w formie raportu, w którym są zawarte opisowe informacje dotyczące budynków. Geodeta w ramach dokumentacji powykonawczej na wniosek inwestora sporządza kartotekę budynku, która zawiera ważne dane, np. rok budowy, materiał itp.

Kartoteka budynków - kto prowadzi?

Wszelkie zmiany i aktualizacje kartoteki budynków są kierowane do odpowiedniego Starosty Powiatowego. Wypisami z kartoteki budynków także zajmuje się Starostwo Powiatowe zgodne z miejscem położenia budynku.

Kartoteka budynków a rejestr budynków

Podstawową różnicą w danych pomiędzy kartoteką budynków a rejestrem budynków jest informacja dotycząca właściciela/-i budynku. W kartotece budynków takiej informacji nie ma.

Kartoteka budynku - co zawiera?

Kartoteka budynku w sposób opisowy określa budynek. Zawiera m.in. następujące dane:

 • rok budowy
 • przeznaczenie budynku – mieszkalny, usługowy itd.
 • powierzchnia zabudowy
 • ilość kondygnacji
 • adres budynku
 • numer działki
 • numer i datę wpisu do rejestru zabytków
 • wartość budynku, jeśli można ją oszacować
 • typ konstrukcji budynku – czy jest to budynek drewniany, murowany, o konstrukcji stalowej etc.
 • typ charakterystyki wyposażenia technicznego, tj. instalacji, jakie znajdują się w budynku
 • datę ostatniej weryfikacji danych,
 • numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów dotyczących budynku.

Jak się wykonuje kartotekę budynku?

Kartotekę budynku sporządza uprawniony do tego geodeta na zlecenie właściciela budynku. Kolejne etapy procesu sporządzania kartoteki budynku:

 1. Zlecenie wykonania kartoteki budynku przez właściciela budynku.
 2. Zgłoszenie do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o wykonywaniu przez geodetę.
 3. Uzgodnienie materiałów dla pracy geodezyjnej.
 4. Powiadomienie o czynności wyznaczenia punktów granicznych – geodeta powiadamia zainteresowanych (np. właścicieli działek) o tym procesie.
 5. Dokonanie niezbędnych pomiarów.
 6. Opracowanie wyników pomiarów, a następnie przygotowanie dokładnego operatu technicznego.
 7. Uzupełnienie formularza – kartoteki budynku.
 8. Weryfikacja operatu technicznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 9. Odbiór kartoteki budynku przez zlecającego.
 10. Wpisanie danych dotyczących budynku do Ewidencji Gruntów.