Mapa do celów prawnych to opracowanie kartograficzne, które wykonuje uprawniony geodeta. Jest wykorzystywana w celach administracyjnych i sądowych, jako załącznik do akt różnego rodzaju spraw.

Mapa do celów sądowych

Mapa do celów sądowych zawiera szereg informacji, m.in.:

 • granice nieruchomości,
 • wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz
 • dane z ewidencji gruntów i budynków.

Mapa do celów sądowych opieczętowana jest urzędowymi znakami oraz zawiera klauzule urzędowe.

Mapy do celów prawnych - koszt

Mapę do celów prawnych sporządza uprawniony geodeta. Jej koszt zależy od kilku czynników, m.in.:

 • od skali mapy,
 • ilości obiektów, które wraz z danymi mają być naniesione na mapę,
 • od stopnia regularności granic nieruchomości.

Koszt jest każdorazowo ustalany indywidualnie.
Zapraszam do kontaktu.

Mapa sytuacyjna do celów prawnych

Mapa sytuacyjna do celów prawnych najczęściej jest wymagana w sprawach administracyjnych, przy przeprowadzaniu różnego rodzaju postępowań takich, jak m.in.:

 • podział spadku
 • założenie księgi wieczystej;
 • wyjście ze współwłasności;
 • ustalenie służebności gruntowej;
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • sądowe zniesienie współwłasności;
 • inne czynności prawne bądź gruntowe.

Mapa do celów sądowych - czynności

Mapa do celów sądowych jest zawsze opracowywana przez geodetę, który posiada właściwe uprawnienia. Aby przystąpić do prac nad mapą do celów prawnych niezbędne jest podanie przez Zleceniodawcę informacji nt. numeru ewidencyjnego działki, na której położona jest nieruchomość. Następnie geodeta zgłasza rozpoczęcie prac nad mapą w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Kolejnym etapem jest praca w terenie – wywiad terenowy z uwzględnieniem znaków granicznych, osnowy geodezyjnej. Dodatkowo geodeta dokonuje pomiarów aktualnego stanu nieruchomości, czy działki, które naniesie na mapę do celów sądowych.

W kolejnym etapie prac geodeta sporządza operat techniczny z przeprowadzonych czynności, w którym zawarte są wszelkie obliczenia, szkice i dodatkowe materiały, w tym źródłowe zawierające raporty pomiarowe i opracowaną mapę.

Pełna dokumentacja jest przekazywana do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w celach weryfikacyjnych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Urzędu można przekazać mapę do celów sądowych Zleceniodawcy.