Mapa do celów projektowych jest opracowaniem kartograficznym sporządzanym w wyniku pomiarów geodezyjnych oraz materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zawiera elementy, stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy sporządzanej dla terenów zamkniętych oraz informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej i klauzulę urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Mapa do celów projektowych - po co jest wykonywana?

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa służy projektantowi do dalszej pracy nad inwestycją – jej umiejscowieniem, lokalizacją budynku, budowli oraz przyłączy.

Mapa do celów projektowych gdzie uzyskać?

Mapę do celów projektowych sporządza geodeta uprawniony w zakresie 1. 

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych wykonywana jest dla obszaru ustalonego pomiędzy zleceniodawcą a geodetą i zawiera:

 • Opis mapy do celów projektowych,
 • Szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej tj. punkty osnowy geodezyjnej, działki ewidencyjne, budynki, kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne, sieci uzbrojenia terenu, budowle i urządzenia budowlane oraz inne obiekty topograficzne, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów,
 • Usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
 • Określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe,
 • Klauzulę urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych w ramach wykonywanej pracy geodezyjnej lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji sporządzonej dokumentacji geodezyjnej,

Treść i skalę mapy do celów projektowych dostosowuje się do rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole graficzne obiektów właściwe dla treści mapy zasadniczej, a jeżeli na mapie występują również inne obiekty, należy na niej umieścić stosowną legendę.

Opis mapy do celów projektowych stanowią:

 1. tytuł mapy „Mapa do celów projektowych”,
 2. skala,
 3. położenie obszaru opracowania,
 4. nazwa gminy,
 5. identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego,
 6. nazwa wykonawcy prac geodezyjnych,
 7. identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych,
 8. imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych,
 9. oznaczenie układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości,
 10. określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji. Obszar ten jest ustalany pomiędzy zleceniodawcą a geodetą,
 11. data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę.

Ważność
mapy

Akty prawne w Polsce nie precyzują, jaki jest okres ważności mapy. Mapa do celów projektowych to inaczej aktualna mapa zasadnicza. Aktualność nadaje jej geodeta podczas wykonywania w/w zlecenia. Mapa do celów projektowych jest ważna, więc tak długo, jak długo na obszarze podlegającym aktualizacji nie zostały wykonane żadne prace budowlane.

Mapa do celów projektowych - czas oczekiwania

Pomiar zazwyczaj wykonywany jest w ciągu tygodnia. Po sporządzeniu dokumentacji technicznej trafia ona do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gdzie jest weryfikowana. Gotowa mapa z poświadczeniem starostwa powiatowego najczęściej jest gotowa w ciągu miesiąca.

Mapa do celów projektowych - cena 2022

Ile kosztuje mapa do celów projektowych w 2022 r.? Cena realizacji zamówienia uzależnione są od wielkości obszaru, na którym realizowana będzie inwestycja.

Mapa do celów projektowych rozporządzenie

 • Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, 284, 782, 1086)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U.2020 poz. 1429)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019 poz. 393 t.j.)