Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części opisowej oraz graficznej. Tworzony jest przez radę miasta lub gminy i zawiera informacje kluczowe do określenia końcowego kształtu budowy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - PANGEO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - definicja

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego określającego ład przestrzenny na terenie gminy. W nim znajdują się ustalenia przeznaczenia danego terenu, sposoby jego zagospodarowania oraz warunki zabudowy, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Akt ten stanowi podstawę do wydawanych postanowień i decyzji administracyjnych odnośnie danego terenu, w tym decyzji zatwierdzających projekt podziału oraz postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości.

Ile kosztuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Koszt sporządzenia i przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest kalkulowany przez jednostki samorządowe. Zlecenie sporządzenia takiego aktu profesjonalistom może być dość kosztowne.

W przypadku gdy plan już został przyjęty i obowiązuje na danej nieruchomości, można wystąpić o wypis lub wyrys tego planu. Każda nowa strona wyrysu kosztuje 20 zł, ale nigdy nie więcej niż 200 zł bez względu na liczbę stron wyrysu. Jeśli natomiast chodzi o wypis, opłata wynosi 30 zł do 5 stron wypisu i 50 zł, gdy wypis obejmuje więcej niż 5 stron tekstu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ustawa

Wszelkie informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się w Ustawie z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uściśla warunki zagospodarowania i prowadzenia zabudowy na danym terenie. Ustala też, jak ludzie mogą wykonywać swoje prawo własności w przypadku posiadanych terenów. Określa on również lokalizację inwestycji celu publicznego. To baza do planowania przestrzennego na poziomie gminy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i graficznej:

  • część tekstowa to zazwyczaj treść uchwały, która wprowadza konkretny plan zagospodarowania przestrzennego,
  • część graficzną stanowi rysunek planu na kopii mapy zasadniczej.

Część tekstowa planu musi być spójna z prawem. Część graficzna natomiast musi być czytelna i przejrzysta. Wszystkie oznaczenia literowe oraz znaki graficzne powinny być opisane w legendzie planu.