Wznowienie znaków granicznych jest to szereg czynności materialno-technicznych mających na celu odtworzenie położenia punktów granicznych oraz ich ponowną stabilizację. Geodeta dokonuje wznowienia na wniosek właściciela nieruchomości gruntowej. W przypadku braku dokumentów umożliwiających odtworzenie przebiegu granic nieruchomości geodeta dokonuje ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w oparciu o zgodne oświadczenie właścicieli nieruchomości lub ostatni spokojny stan władania. Jeśli pilnie potrzebujesz skorzystać z usług geodety na terenie Poznania, Gniezna lub Wrześni, w tym usługi wznowienia znaków granicznych – zapraszamy do kontaktu z nami.

Wznowienie znaków granicznych - cena

Cena wznowienia znaku granicznego jest ustalana od punktu, oraz jest uzależniona od rodzaju stabilizacji znaku.  Czas oczekiwania, który z kolei jest zależny od prędkości pracy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – wynosi od 6 do 10 tygodni. W celu ustalenia szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego.

Oznaczenie punktów granicznych

Kiedy jesteśmy zobowiązani skorzystać z usług geodety, w celu oznaczenia punktów granicznych? Otóż są sytuacje, w których niezbędne jest wznowienie znaków granicznych:

  • Najczęściej wtedy gdy nie mamy pewności co do przebiegu granic i chcemy wszystkie niejasności wyjaśnić
  • Dodatkowo gdy chcemy określić granice działki w celu ogrodzenia nieruchomości
  • Gdy oznaczenia uległy zniszczeniu lub też je przesunięte, ale granice działki zostały uprzednio skonkretyzowane w dokumentacji.

    Geodeta Jakub Zieliński, zaprasza wszystkich zainteresowanych wznowieniem punktów granicznych. Wykonane przez nas prace są zgłaszane do PODGiK, a następnie opierając się na istniejącej dokumentacji przeprowadzamy analizę możliwości wznowienia znaków granicznych. Jeśli jest taka konieczność wykonujemy niezbędnych pomiarów, które określają położenie punktów granicznych. Następnie powiadamiane są strony, a więc właściciele działek granicznych. Istotne jest, że o toczącej się pracy strony zawiadamiane są drogą pisemną. 

Wznowienie znaków granicznych podstawa prawna

Zgodnie z obowiązującym prawem geodezyjnym, Art. 39.(Wznowienie znaków granicznych)

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
1. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których mowa w art. 11.
2. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1-4.
3. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.
4. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Istnieją różne warianty prac geodezyjnych, kończących się wskazaniem położenia punktów granicznych na gruncie:

Wznowienie znaków granicznych

Czyli wyznaczenie położenia znaków granicznych osadzonych już w przeszłości, które uległy zniszczeniu, przesunięciu lub zostały uszkodzone. Ich wznowienie wymaga zgłoszenia prac geodezyjnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz sporządzenia operatu technicznego, przyjmowanego po jego kontroli do zasobu państwowego. W tym procesie niezbędne jest powiadomienie sąsiadów o zaistniałej sytuacji, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w celu podpisania protokołu na gruncie.

Wyznaczanie punktów granicznych
(dotychczas nie stabilizowanych)

Pomierzonych według stanu na gruncie podczas prac związanych z zakładaniem ewidencji gruntów i budynków. Wymaga to również zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sporządzenia operatu technicznego, przyjmowanego po jego kontroli do zasobu państwowego; procedura wymaga zawiadomienia sąsiadów, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w celu podpisania protokołu na gruncie; w wyniku przeprowadzonych czynności i zastosowania dokładniejszych metod pomiarów oraz obliczeń – może zmienić się pole powierzchni działki ewidencyjnej – aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje w drodze decyzji starosty.

Wznowienie znaków granicznych protokół

Wyniki wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych są umieszczane w protokole, o którym mowa w art. 39 wznowienie znaków granicznych ust. 4 ustawy. Protokół ten zawiera m.in. takie informacje jak:

1. identyfikator oraz nazwę obrębu ewidencyjnego
2. numery działek, do których należą wznawiane znaki graniczne lub wyznaczane punkty graniczne
3 imię i nazwisko oraz numer świadectwa nadania uprawnień geodety sporządzającego protokół
4 datę sporządzenia protokołu
5 wskazanie przepisów, na podstawie których wykonane zostały czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych
6.imiona i nazwiska właścicieli nieruchomości
7. oznaczenie punktów granicznych objętych czynnościami 
8. opis sposobu stabilizacji lub markowania punktów granicznych
9. wzmiankę o odczytaniu dokumentu przed podpisaniem
10. podpis geodety sporządzającego protokół