Podział nieruchomości gruntowej polega na wydzieleniu części nieruchomości, najczęściej celem przeniesienia własności nowo powstałej nieruchomości przez dotychczasowego właściciela na rzecz nabywcy. Nowe działki powstają w wyniku wydania przez właściwy miejscowo organ decyzji administracyjnej o podziale nieruchomości. W szczególnych przypadkach o podziale orzeka sąd. Proces podziału nieruchomości jest okresem trwającym od kilku tygodni do kilku miesięcy. Czas realizacji oraz cena uwarunkowane są m.in. tym, czy działka jest terenem rolnym, czy objętym planem zagospodarowania przestrzennego, jak duża jest nieruchomość, jaki jest jej stan prawny, jaka jest jej źródłowa dokumentacja określająca położenie punktów załamania granic i wiele innych. 

Księga wieczysta

Podział geodezyjny działki - cena

Cennik podziału geodezyjnego działki przez geodetę obejmuje wykonanie projektu podziału oraz koszty przeprowadzonych prac, pomiarów. Jest zależny od wielkości działki i ilości jej podziału. W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie zapraszamy do kontaktu telefonicznego. 

Podziały geodezyjne

Podział geodezyjny działki

Podczas geodezyjnego podziału działki obowiązują pewne procedury. Właściciel działki czyli wnioskodawca, w skrajnych przypadkach współwłaściciele lub też użytkownik wieczysty nieruchomości, wnosi o podział. Niezbędny jest wówczas wypis, który należy pobrać z urzędu miasta lub gminy. Jest to wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odnoszący się konkretnie do działki.

Podział geodezyjny nieruchomości

Geodezyjny podział działki możemy podzielić na kilka etapów:

Etap 1

W pierwszym etapie geodezyjny podział nieruchomości (podział działki) to nic innego jak wyodrębnienie z pierwotnej ewidencyjnej działki, dwóch lub większej ilości działek, które zawierają się w granicach działki sprzed podziału. Na skutek podziału mamy do czynienia z zupełnie nową konfiguracją działek o nowym układzie – zarówno linii granicznych i nowych powierzchniach. W trakcie całego procesu powstaje dokumentacja, która jest następnie przekazywana do państwowego zasobu geodezyjnego, w postaci operatu technicznego.

Etap 2

W drugim etapie należy wprowadzić podział nieruchomości do ewidencji gruntów i budynków. Konkretnie chodzi tu o wprowadzenie zaistniałych zmian, które miały miejsce w trakcie podziału geodezyjnego. Jest to ujawnienie w ewidencji nowych numerów działek, przebiegu granic i ich powierzchni, a także rodzajów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. Tego typu zmiana w ewidencji gruntów wprowadzana jest z urzędu. Jest to proces bardzo czasochłonny, który warto przyspieszyć poprzez złożenie w starostwie powiatowym podania o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków. Warty uwagi jest fakt, iż na podaniu wymagane są podpisy wszystkich właścicieli nieruchomości. Wówczas można liczyć na krótszy czas oczekiwania.

Etap 3

Trzeci etap to prawny podział nieruchomości (podział działki), na skutek którego dokonywane są zmiany podmiotowe w zakresie prawa własności. Pamiętajmy jednak, że zanim wybierzemy się do notariusza, konieczne jest by podział nieruchomości był wprowadzony do ewidencji gruntów i budynków. Właściciel powinien posiadać aktualny wypis i wyrys z ewidencji.

Podział geodezyjny działki rolnej

Taki podział wykonywany jest na terenach, które są przeznaczone typowo na cele rolne oraz leśne. By dokonać ich podziału wymagana jest dokumentacja wykonana przez uprawnionego geodetę. Nie jest wymagana tutaj decyzja administracyjna. 

Nieruchomościami do celów rolnych, są nieruchomości które w ewidencji gruntów i budynków figurują jako użytki rolne lub tez grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione oraz użytki kopalne, nieużytki i drogi – jeśli nie mają ustalonych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

W wyniku podziału nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, mogą powstać działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,3000 ha. W innych przypadkach jest wymagana decyzja administracyjna, którą wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta. Ważne jest także zapewnienie dostępu do drogi publicznej, który może spełniać wydzielona droga wewnętrzna oraz ustanowione na tej drodze odpowiednia służebność dla wydzielonych działek gruntu lub też ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeśli brak jakiejkolwiek możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.