Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych to czynność wykonywana w przypadku braku dokumentów lub istnienia dokumentów niewiarygodnych dla odtworzenia granic działki.
Geodeta zawiadamia właścicieli nieruchomości, których ustalenie dotyczy, konsultuje przebieg granic, na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub ostatniego spokojnego stanu władania ustala ich przebieg. Stabilizacja ustalonych punktów granicznych następuje tylko w przypadku ustalenia na podstawie zgodnego oświadczenia stron, na koszt zainteresowanych.

Gdzie zgłasza się przebieg granic działek ewidencyjnych?

Po wykonaniu protokołu geodeta przekazuje go do powiatowego bądź miejskiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Tam dokument zostaje podjęty weryfikacji i przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ostatnim krokiem jest ujawnianie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych na wniosek właścicieli działki.

Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych są szkice graniczne, sporządzone przez wykonawcę, powinny one zawierać:

  • adres położenia działek, których granice są ustalane,

  • lokalizację punktów granicznych w stosunku do szczegółów terenowych położonych na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, tj.: budynki, ogrodzenia, słupy oraz miedze, przedstawione w sposób graficzny. Powinny również zawierać opis lub zawierać dane określające odległości punktów,

  • numery działek ewidencyjnych,

  • podpisy osób biorących udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic, lub adnotację wykonawcy o odmowie złożenia podpisu,

  • podpis osoby, która sporządziła szkic graniczny.