Budynek użyteczności publicznej ma swoją definicję i jest to taki budynek, w którym może jednocześnie przebywać wiele osób. Takim budynkiem jest np. szkoła, urząd, sąd, a także biuro.

Budynek użyteczności publicznej - PanGEO geodeta Gniezno - Jakub Zieliński

Budynek użyteczności publicznej - definicja

Budynek użyteczności publicznej -warunki techniczne

Warunki techniczne dla budynku użyteczności publicznej określone są w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jakie budynki to budynki użyteczności publicznej?

Budynkami użyteczności publicznej są takie budynki, które są przeznaczone na potrzeby:

 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • kultu religijnego,
 • oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
 • wychowania,
 • opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług, także usług pocztowych, telekomunikacyjnych,
 • turystyki,
 • sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym,
 • budynek biurowy,
 • budynek socjalny.

Budynek użyteczności publicznej - jakie wymagania musi spełniać?

Budynek użyteczności publicznej musi spełniać szereg wymagań, aby móc być wykorzystywanym w sposób bezpieczny i komfortowy dla jego użytkowników. 

Budynki takie muszą być w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokie przejścia, podjazdy to są elementy, w które budynki użyteczności publicznej powinny być wyposażone. 

Budynki te powinny także spełniać wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i być poddawane systematycznym kontrolom wykonywanym przez straż pożarną. 

Nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo konstrukcji budynku użyteczności publicznej. Dotyczy to odporności budynku na obciążenie w postaci np. zalegającego na dachu śniegu. Regularne odśnieżanie dachów, pozbywanie się sopli i nacieków leżą w obowiązku właściciela budynku przeznaczonego do użytku publicznego.

Nowobudowane budynki użyteczności publicznej muszą posiadać odpowiedni certyfikat energetyczny, który określa klasę energetyczna budynku w zakresie od A do G i jest przygotowywany przez odpowiednio wyszkoloną osobę.

Kontrola stanu technicznego dla budynków użyteczności publicznej powinna odbywać się regularnie co 5 lat. Pozwala to na sprawdzenie ważnych elementów budynku pod kątem jego przydatności do użytkowania.