Decyzja o warunkach zabudowy i zagspodarowania terenu konieczna jest, gdy teren, na którym planowana jest inwestycja polegająca na budowie, wykonaniu innych robót budowlanych lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydania, w przypadku spełnienia przez nieruchomość określonych warunków:

 • przynajmniej jedna sąsiednia działka, do której dostęp jest z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający określić wymagania dla nowej zabudowy
 • działka ma dostęp do drogi publicznej
 • uzbrojenie terenu jest wystarczające dla inwestycji (istniejące lub planowane)
 • nie jest wymagane przekształcenie terenów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi

Decyzja - warunki zabudowy

Po wydaniu decyzji ustalane są wymagania dla nowej zabudowy takie jak:

 • linia zabudowy
 • wielkość powierzchnii zabudowań względem powierzchniii działki lub letenu
 • maksymalna wysokość budynku
 • szerokość elewacji frontowej
 • wysokośc i kąt dachu

Wniosek o wydanie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć w przynależnym Urzędzie Gminy w Wydziale Architektury i Budownictwa. We wniosku należy:

 • określić, na czym polega zamierzenie inwestycyjne
 • opisać obecny stan zagospodarowania terenu
 • podać przybliżone wymiary zaplanowanej inwestycji, powierzchnię zabudowy, ilość kondygnacji
 • określić kształt i spadek dachu, wysokość i szerokość frontowej elewacji
 • ustalić przybliżone zapotrzebowanie na media (prąd, woda, ścieki)
 • określić skalę wpływu inwestycji na środowisko
 • określić sposób obsługi komunikacyjnej inwestycji (istniejący lub projektowany zjazd z drogi publicznej)
 • ustalić sposób gromadzenia odpadów stałych

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest przez organ, któremu podlegamy tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i ma formę decyzji administracyjnej. Urząd ma 2 miesiące na wydanie decyzji jednak w praktyce czas oczekiwania może wydłużyć się do kilku miesięcy, z powodu np. dużej liczby wniosków do rozpatrzenia.

Decyzja o warunkach zabudowy, co do zasady,  jest bezterminowa jednak może ulec wygaśnięciu w dwóch przypadkach:

 • jeśli inny inwestor wcześniej uzyska pozwolenie na inwestycję na danej działce lub terenie
 • jeżeli dla terenu zostanie w międzyczasie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia będą się różniły od tych w wydanej już decyzji. Nie dojdzie jednak do tego, jeśli inwestor uzyskał już ostateczne pozwolenie na budowę.