Droga wewnętrzna to droga, droga rowerowa, plac lub jego część, które nie są objęte żadną kategorią dróg publicznych oraz nie są zlokalizowane w pasie drogowym drogi publicznej.

droga wewnętrzna

Droga wewnętrzna - gdzie się znajduje?

Drogi wewnętrzne mogą być dostępne dla ogółu. Mogą być także zlokalizowane na terenach zamkniętych, prywatnych, tylko do użytku przez właścicieli i za ich zgodą.

Rodzaje dróg wewnętrznych

Według przepisów prawa drogami niepublicznymi są np. drogi na osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe, czy place przed dużymi dworcami np. kolejowymi, czy autobusowymi. 

Droga wewnętrzna - zasady

Zasady, według których należy się poruszać po drogach oznaczonych jako wewnętrzne, są określone przez zarządcę drogi. Jeśli taki nie występuje, wtedy zasady takie określa właściciel gruntu, na którym znajduje się dana droga. Te zasady nie mają zastosowania, gdy w obrębie drogi wewnętrznej wyznaczono strefę ruchu lub strefę zamieszkania. W takim wypadku zasady poruszania się po takiej drodze wewnętrznej reguluje prawo o ruchu drogowym