Działka budowlana to taki obszar gruntu, na którym może docelowo powstać budynek. Zabudowa na działce budowlanej może mieć różną postać: osiedla, domu jednorodzinnego lub budynku usługowego, czy biurowego. 

działka budowlana

Działka budowlana - definicja

Działka budowlana nie posiada jednoznacznej definicji w polskim ustawodawstwie. Jest określana najczęściej jako teren budowy lub nieruchomość na cele budowlane.

 

Działka budowlana - pozwolenia

Właściciel działki budowlanej może na niej wybudować budynek przeznaczony do różnych celów o ile posiada na to zgodę odpowiednich urzędów. 

Nieruchomość na cele budowlane

Nieruchomość na cele budowlane powinna spełniać kilka wymogów, jakie są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określana jest jako nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi
realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. 

Działka budowlana - co ją określa?

Jednoznacznej definicji działki budowlanej nie ma w polskim prawie. W różnych aktach prawnych istnieją różne zapisy na temat nieruchomości, na której może zostać wybudowany budynek.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że działka budowlana to działka gruntu lub nieruchomość gruntowa, która spełnia wymogi realizacji obiektów budowlanych, jakie określone są z w odrębnych przepisach oraz aktach prawa miejscowego. Wymogami tutaj mogą być np. dostęp do drogi publicznej, cechy geometryczne (wielkość), zachowanie wymaganych odstępów od innych nieruchomości etc.), wyposażenie w infrastrukturę techniczną.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami podaje definicję działki budowlanej jako zabudowanej działki gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.