Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) jest jednym z podstawowych, ogólnodostępnych rejestrów państwowych zawierających informacje o nieruchomościach. Wykorzystywana jest podczas realizacji w zakresie: planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami.

Ewidencja gruntów i budynków - kto prowadzi

Ewidencja gruntów i budynków jest prowadzona przez starostów, a w miastach na prawach powiatu prezydenci miast wykonuj te zadania przy pomocy geodety powiatowego. Właściciele oraz użytkownicy nieruchomości mają obowiązek zgłaszania właściwemu organowi wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.

Ewidencja gruntów i budynków - co zawiera

Ewidencja gruntów i budynków zawiera systematycznie aktualizowane i jednolite informacje dotyczące:

  • gruntów – położenie, granice, powierzchnia, rodzaj użytków gruntowych oraz ich klas, oznaczenia ksiąg wieczystych
  • budynków – położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe, zbiór ogólnych danych technicznych
  • lokali – położenie, powierzchnia użytkowa oraz funkcje użytkowe

Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków, w przeciwieństwie do ksiąg wieczystych służy przede wszystkim ujawnieniu stanu faktycznego nieruchomości i to właśnie dane z ewidencji gruntów stanowią podstawę oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej.

W przypadku niezgodności danych na wniosek właściciela lub wieczystego użytkownika nieruchomości, sąd rejonowy dokonuje sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Ewidencja gruntów i budynków a kataster nieruchomości

Ewidencja gruntów i budynków oraz kataster nieruchomości to pojęcia, które można stosować zamiennie i często tak się dzieje. Należy jednak wiedzieć, że w Polsce nie został jeszcze wprowadzony kataster nieruchomości i do czasu jego założenia, funkcję ewidencyjną pełni wspomniana już ewidencja gruntów i budynków. W Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) konsekwentnie w całym tekście mowa jest o katastrze nieruchomości. Natomiast w Ustawie z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) mowa jest o ewidencji gruntów i budynków. Z przepisów przejściowych do wspomnianej Ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że jeśli w niniejszej ustawie jest mowa o katastrze nieruchomości to rozumie się przez to ewidencję gruntów i budynków.